Kursplan för

Projekt - formula student
Project - Formula Student

MVKP05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: E4, F4, I4, M4, MD4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge expertkunskaper om, och erfarenheter av, tillämpat projektarbete och prototypframtagning i grupp. Kursen utgår ifrån framtagning och tillverkning av ett komplett helbilskoncept till en liten formelbil, där hela processen från framtagning av koncept, konstruktion, tillverkning, montering, marknadsföring, ekonomisk analys, testning och slutlig användning kommer att ingå. Studenterna skall genom kursen få färdighet i att tillämpa kunskaper från tidigare kurser som mekanik, ellära, programmering, hållfasthetslära, konstruktionsteknik, tillverkningsmetoder och förbränningsmotorer. Kunskaper från kurser i ekonomi, marknadsföring och projektledning är också väsentliga i projektet. Nyckelord för denna kurs är systemtänkande, kommunikation och teamwork.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie av det område i projekt Formula Student, som studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Studien följs upp av design, konstruktion, tillverkning och utprovning av den valda lösningen. Kursen drivs i projektform där studenter axlar rollen som projektledare. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete. Om studenten vill och har möjlighet, kan denne frivilligt delta med Lund Formula Student i en internationell tävling mot andra universitet i Europa.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinering sker vid något av de tre schemalagda tillfällena per år; första veckan i december, första veckan i maj och första veckan i september. Vid examineringen skall studenten självständigt ge en muntlig presentation med stöd av en powerpoint eller pdf som också lämnas in till de kursansvariga. Följande rubriker skall avhandlas både i presentationen och presentationsmaterialet utifrån målen i kursen: - Valt problemområde - Problemformulering och motiverad relevans för projektet - Vald problemlösning utifrån bifogad analys och syntes - Problemlösningens inverkan på resten av projektet - Antaganden, begränsningar och rimlighet Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MVKN05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Tunér, martin.tuner@energy.lth.se
Kursansvarig: Marcus Lundgren, marcus.lundgren@energy.lth.se
Hemsida: http://www.energy.lth.se
Övrig information: Kursen bedrivs i form av projekt med konsultationer och handledning.