Kursplan för

Industriellt inköp
Industrial Purchasing

MTTN75, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MLOG1
Valfri för: E5-pla, I4-ai, I5-pr, I4-lf, M4-lp, M5-prr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall ge en övergripande bild av problematiken inom inköpsområdet; introducera ett antal viktiga teorier, begrepp och metoder inom området; identifiera, beskriva och analysera olika delar av inköpsfunktionen inom ett företag och relationen till leverantörer; samt stimulera kursdeltagarna till kritiskt tänkande samt förhoppningsvis skapa ett bestående intresse för inköpsfrågor.

Kursen skall ge tillräckligt goda kunskaper om inköp för att studenter skall förstå dess betydelse i ett företag och för att de på ett övergripande sätt skall kunna behandla inköpsfrågor. Fördjupande kunskaper skall ges i metoder och modeller för att stödja såväl strategiskt, taktiskt som operativt inköpsarbete. Detta innebär såväl analys som planering av inköpsarbete samt ett antal tekniker. I samband med detta skall studenternas färdigheter i ett antal inköpsorienterade aktiviteter övas. Slutligen skall kursen ge en överblick över klassisk och modern inköpsteori.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Detta innebär t.ex att:

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

självständigt kunna

 

Studenten förväntas också

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Inköpsroll i företaget och förädlingskedjan; Beslutsprocesser i industriella inköp; Inköpsprocessen i företag; Inköpsstrategi; Portföljmodeller för utveckling av inköpsstrategier; Köpa eller tillverka själv (outsourcing); Behovsdefinition; Leverantörsmarknadsanalys; RFI & RFP; Leverantörsutvärdering; Förhandlingsteknik; Avtalsrätt och inköpsjuridik; Leverantörsrelationer; Inköpsorganisation; Uppföljning och mätning av inköpsfunktionen; Inköp av tjänster; Offentlig upphandling

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Slutbetyg erhålles efter godkänd skriftlig tentamen, godkända praktikfall och godkända inlämningsuppgifter. Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s en gång per år. Praktikfall och övningsuppgifter skall vara godkända. Deltagande vid redovisning av övningsuppgifter samt på förhandlingsspel. Obligatorisk närvaro kan förekomma på vissa moment.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Industriellt inköp.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Behandlar litteratur och föreläsningar.
Kod: 0217. Benämning: Praktikfall.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftliga redovisningar samt muntliga presentationer och oppositioner. Praktikfallen genomförs enbart i samband med kursen, d.v.s. en gång per år. Praktikfall 1 betygssätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg. Övriga övningsuppgifter skall vara godkända. Delmomentet omfattar: Praktikfall 1 innebär att i grupp skriva en rapport om ett verkligt företags inköpsarbete. Praktikfallet skall redovisas muntligt vid seminarium. Praktikfallet betygsätts och vägs samman med skriftlig tentamen till ett slutbetyg (0,4). Praktikfall 1 genomförs enbart i samband med kursen, dvs en gång per år. Ytterligare övningsuppgifter finns som skall vara godkända (kod 0304)
Kod: 0317. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: MIO022/MIOF20 Företagsorganisation samt MIO040/MIOF25 Industriell ekonomi, FK.
Begränsat antal platser: 80
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Louise Bildsten, louise.bildsten@tlog.lth.se
Hemsida: http://www.liveatlund.lu.se
Övrig information: Deltagande vid första undervisningstillfället är obligatoriskt. Uteblivande från detta tillfälle kan medföra uteslutning från kursen.