Kursplan för

Design i företag
Industrial Design

MMKF35, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: I3
Valfri för: M4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Designområdet har blivit allt mer betydelsefullt för företagens konkurrensförmåga. Behovet att profilera och positionera sina produkter gentemot den globala konkurrenssituationen har ökat. I företaget blir designarbetet allt mer ett gemensamt fält, där olika aktörer tvingas samordna sina insatser, för att uppnå en estetisk och funktionellt tilltalande slutprodukt. Kursen syftar till att studenten skall kunna värdera och resonera kring vad som kan uppnås genom integration av designinsatser i ett företag. Förvärvade kunskaper och insikter skall vidare kunna utgöra en plattform för vidare självständig utveckling inom designområdet/designforskningsområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen presenterar de viktigaste aspekterna av produktdesign som en industridesigner använder sig av i sitt arbete. Föreläsningsserie med inriktning mot design management, designprocess/ designmetodik, semiotisk/kognitiv design, ergonomisk utformning, miljöanpassning och exempel på designforskning ingår. Den industriellt tillverkade produkten beskrivs även ur ett brukarcentrerat och affektivt samt sociologiskt perspektiv. De teoretiska kunskaperna praktiseras sedan i projektarbete i samarbete med ett industriföretag. Projekten genomförs i arbetsgrupper om 3–4 teknologer per grupp. Handledning och verkstäder står till förfogande under projekttiden. Studenterna förfogar själva över sin arbetstidsdisponering under projektarbetet. Yrkesverksamma industridesigners deltar i undervisning samt projekthandledning. Studiebesök på designbyrå.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Varje projektgrupp redovisar sitt resultat i form av rapport, modell och övrig information i anslutning till en projektredovisning. De vid denna presentation redovisade insatserna bedöms gruppvis. I examinationen ingår även att varje grupp bedömer en annan grupps projektarbete. Det betyg som var och en av deltagarna erhåller baseras även på en kort gruppuppgift i valfritt ämne inom industridesign. Denna uppgift skall basera sig på föreläsningar, egna reflekioner samt vald fördjupningslitteratur/forskningspapers. Betyget baseras även på närvaro av kursens första del samt inlämning av kommentarer på kortfilmer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Per Kristav, per.kristav@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/
Övrig information: Undervisningsform: föreläsningar, gruppdiskussioner och projektarbete med återkoppling av yrkesverksam designer. Undervisning sker även under framställning av mock-up modeller. Vid färre än 12 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.