Kursplan för

Utvecklingsmetodik
Product Development and Design Methodology

MMKF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: I3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om strategier, begrepp och metodik vid produktutveckling. Kursen skall också ge grundläggande kunskaper i konstruktionsmetodik i form av procedurer, metoder och tekniker, med fokus på deras användning i produktvecklingens konceptfas. Vidare skall kursen ge grundläggande kunskaper om att bygga ett s.k. business case (ett underlag till beslutet om konceptet går vidare till fullständig utveckling), samt om projektledning. Studenten ska också ha förvärvat förmågan av att tillämpa dessa kunskaper i ett industriellt sammanhang. Vidare ska studenten ha förvärvat insikter om betydelse av produktutveckling i ett tillverkande företag avseende dess tillväxt och framgång på marknaden samt dess plats och relevans för samhällets tillväxt och välstånd.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Utifrån en övergripande modell över den industriella utvecklingsprocessen, genomgås översiktligt hur ett industriföretag tar fram en för företagets övergripande mål lämpligt avpassad portfölj av utvecklingsprojekt. I följande delen av kursen behandlas produktutvecklingsprocessen, med tyngdpunkten på den inledande konceptutvecklingsfasen. Den för utvecklingsprocessen centrala konstruktionsmetodiken genomgås i ett övergripande perspektiv, med tyngdpunkten även här lagd på konceptutvecklingsfasen. I en föreläsning behandlas de senaste forskningsrönen inom området produktutveckling, som t.ex. global produktutveckling. Studenterna får härmed en första insikt i forskning inom produktutveckling. I den sista delen ges verktyg för att kunna bygga ett s.k. business case (ett underlag till beslutet om konceptet går vidare till fullständig utveckling), samt grundläggande kunskaper om projektledning, särskilt projektplanering.
Inledningsvis föreläses teorin, varefter ett tillämpningsprojekt med inriktning mot konceptutvecklingsfasen genomförs. Detta utförs om möjligt i direkt samverkan med ett industriföretag. Alternativt utnyttjas ett fiktivt företag, för att ge den industrinära anknytningen av projektet. Projektet är i två delar. Första delen utförs i läsperiod 3 tillsammans med studenter i maskinteknik i grupper om 5-6 studenter. Projektarbetet redovisas i form av en för respektive grupp gemensam rapport och muntligen av hela gruppen vid en för alla grupper gemensam presentation inför medverkande företag. Andra delen utförs i läsperiod 4. Studenterna går vidare med projektet: koncepttestning utförs och ett business case byggs och redovisas.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: En obligatorisk projektuppgift ingår i kursen. Projektet är i två delar. Första delen utförs i läsperiod 3 (VT1) tillsammans med studenter i maskinteknik/maskinteknik med teknisk design i grupper om 5-6 studenter. Andra delen utförs i läsperiod 4 (VT2) endast av studenterna i industriell ekonomi. I projektet tillämpas den i kursen undervisade konceptutvecklingsmetodiken för att utveckla ett fullt koncept från en produktidé. Projektarbetet bedöms i skalan TH och alla gruppmedlemmar från programmet industriell ekonomi erhåller samma betyg för hela projektarbetet. Utöver det obligatoriska projektet ingår också en individuell skriftlig tentamen. Tentamen kontrollerar på individnivå den teoretiska kunskapsbasens bredd och djup. Notera att den skriftliga tentamen genomförs under kursens gång och efter att undervisning av teoridelen avslutats. Detta för att säkerställa att studenterna besitter nödvändiga teorikunskaper för att effektivt genomföra produktutvecklingsprojektet. Tentamen betygsätts med skalan UG. Både projektarbetet och tentamen måste vara godkända för att kursen blir godkänd. Projektbetyget blir i regeln slutbetyget. Ett högt tentamensresultat kan dock leda till ett högre slutbetyg enligt de två följande principerna: studenterna med projektbetyget 3 och ett högt tentamensresultat erhåller slutbetyget 4; studenterna med projektbetyget 4 och ett högt tentamensresultat erhåller slutbetyget 5.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Alla gruppmedlemmar erhåller den för respektive projektarbete uppnådda projektbetyget. Delmomentet omfattar: Se avsnittet Prestationsbedömning.
Kod: 0219. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Tentamen kontrollerar på individnivå den teoretiska kunskapsbasens bredd och djup. Övrig information: Tentamenstid meddelas av kursledningen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MMK110

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Damien Motte, damien.motte@design.lth.se
Kursadministratör: Cilla Perlhagen, cilla.perlhagen@design.lth.se
Hemsida: http://www.product.lth.se/education/courses/