Kursplan för

Marknadsföring och globalisering
Marketing and Globalization

MIOF01, 9 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: I2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen har två viktiga syften att ge deltagarna: Kursen skall 1) förmedla grundläggande kunskaper i marknadsföring och marknadsförståelse och då i synnerhet för det svenska men också det internationella industriella företagandet. Kursen skall vidare 2) skapa kunskap om de drivkrafter som skapar och förändrar såväl den lokala som globala ekonomiska kartan samt ge kännedom om de centrala utvecklingstendenser och konsekvenser på såväl regional, nationell och på internationell nivå.

När det gäller företagets marknadsföring, så är områden och begrepp som t ex konsument-, industriella och offentliga marknader, marknadsfilosofier, målmarknadsföring, marknadsstrategi, positionering, varumärken, e-handel, marknadskommunikation, nätverk, affärsetik, och marknadsföringsfunktionens organisation och ledning viktig. En väsentlig del av kursen är att tillämpa ovanstående i praktiken.

När det gäller den andra delen, som berör global ekonomi, så behandlas kunskap och resonemang kring de lokala, regionala, nationella och internationella betingelserna samt hur de på olika vis påverkar förutsättningarna för företagens verksamhet och prioriteringar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha djup kännedom om marknadsföringens grundläggande synsätt, teorier, modeller och begrepp (inkl facktermer) (se ovan), för att kunna förstå och tillämpa olika strategiska och operativa marknadsöverväganden samt fatta beslut om marknadsaktiviteter.

förstå och kunna fördjupat beskriva hur lokala, regionala, nationella och internationella betingelser påverkar förutsättningarna för företags verksamhet.

En väsentlig del av kursen är att kunna integrera och tillämpa såväl handel- och marknadsföringsövervägande i praktiken.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

I kursens första del, marknadsföring, skall studenterna även här på ett självständigt och kritiskt sätt kunna beskriva, förklara samt värdera marknadsefterfrågan, marknadsföringen samt marknadsåtgärderna.

I kursens andra del, global ekonomi, skall studenterna självständigt och kritiskt kunna beskriva och analysera de konsekvenser som förändringar i omvärlden; makro- och mikronivå, får för företagets konkurrenskraft och position.

Kursen sedd som en helhet, möjliggöra att studenterna kan beskriva och använda dessa etablerade teorier, modeller, begrepp och facktermer inom båda områdena med fokus på praktisk tillämpning.

Förmågan till att syntetisera ovanstående områden - global ekonomi och marknadsföring ses som mycket centralt.

Avslutningsvis skall studenterna på ett tydligt sätt lära sig leda, organisera och kommunicera med olika funktioner inom och utom företaget i t.ex. nätverk. Genomgången kurs skall vidare utgöra en god bas för fortsatta studier inom områdena marknadsföring och handel.

Kursinnehåll

Kusen innehåller två huvuddelar:

Den första delen tar upp företagets marknadsföring för att ge studenterna en grundläggande och gedigen beskrivning av marknadsföringsområdets olika skolor/perspektiv. Genomgång av de mest centrala svenska och internationella teoribildningar, modeller och begrepp inom området är centralt. Speciell vikt läggs på förståelsen av olika marknader och hur efterfrågan skapas på dessa. Dessa är konsument-, industriell-, offentliga samt internationella marknader med stor tonvikt på den europeiska. Modeller och begrepp som marknadsfilosofier, målmarknadsföring, marknadsstrategi, positionering, varumärken, e-handel, marknadskommunikation, nätverk, affärsetik, och marknadsföringsfunktionens organisation och ledning gås igenom och integreras.

I den andra delen görs en genomgång av den globala ekonomiska kartan. Där behandlas den teknologiska utvecklingen, nationella och multinationella företag, organisationer och nationer och hur dessa bidrar till internationalisering av ekonomiska förutsättningar och aktiviteter. Vidare presenteras förklarande teorier, modeller och begrepp för produktion, handel och internationella investeringar. Den inledande första delen ger även en analys av faktorer som kan förklara regionala och nationella miljöers fortsatta betydelse för tillväxt och konkurrenskraft.

Speciell tonvikt läggs vid områden som: marknadsanalys, målmarknadsföring, marknadsstrategi, marknadskommunikation och de olika övervägande och arbetsmoment som ingår där. Denna andra del (marknadsföring) bygger på den omvärldskunskap som ges av den första delen (handel) i hur olika betingelser i affärsmiljön påverkar utformning av marknadsstrategi och dess konkurrensmedel.

Kursens undervisningsformer utgörs primärt av föreläsningar och caseseminarier.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen av kursens litteratur och godkända seminarier och projektuppgifter. Slutbetyget baseras på viktning av tentamen och projektuppgift. Obligatoriska moment: obligatoriskt deltagande i caseseminarier, handlednings- och redovisningstillfällen samt gästföreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0108. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0208. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: MIO071

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ola Alexanderson, Ola.Alexanderson@iml.lth.se
Hemsida: http://www.pm.lth.se
Övrig information: Kursen får inte ingå i examen samtidigt med kursen MIO350 Ekonomi och handel för TM eller MIO071 Ekonomi och handel.