Kursplan för

Allmän och organisk kemi
General and Organic Chemistry

KOKA20, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Att ge grundläggande förståelse för och kunskap om kemiska processer och förlopp. Grundläggande förståelse för organiska och oorganiska kemiska föreningars struktur och reaktivitet samt kunskap om det kemiska formelspråket och viktiga kemiska begrepp på såväl svenska som engelska.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Praktisk problemlösning inom ovanstående områden spelar en stor roll för att uppnå lärandemålen. Kurslitteraturen ger de studerande färdighet i naturvetenskaplig och kemisk vokabulär och fackterminologi på engelska.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, laboration. Tentamensresultat ger slutbetyg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0115. Benämning: Allmän och organisk kemi.
Antal högskolepoäng: 7,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftligt prov.
Kod: 0215. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Obligatorisk närvaro, godkänd skriftlig rapport.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK285, KOKA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Ek, martin.ek@chem.lu.se
Hemsida: http://www.kilu.lu.se/cas/education/undergraduate_education/