Kursplan för

Mejeriprocesser
Dairy Processing

KLTF05, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Valfri för: B5-lm, K5
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge vetenskaplig bakgrund till och fundamental kunskap om traditionella och nyare teknologiska processer inom mejeriindustrin.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, studiebesök och laborationer. Slutbetyget baseras på skriftlig tentamen samt laborationer.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd skriftlig tentamen.
Kod: 0219. Benämning: Studiebesök.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande.
Kod: 0319. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförda laborationer och godkända laborationsrapporter.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KBKA10/KBK011 Biokemi eller KBKA05 Teknisk biologi.
Begränsat antal platser: 24
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: KLT065

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Marie Paulsson, Marie.Paulsson@food.lth.se
Kursansvarig: Dr Maria Glantz, maria.glantz@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se
Övrig information: Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök. Kursen läses komprimerat under tre veckor. Kursen samordnas med uppdragsutbildning. Under kursen anordnade studiebesök är obligatoriska. Vid laga förhinder får studenten genomföra egen uppgift med motsvarande innehåll.