Kursplan för

Livsmedel och kost - Fysiologiska effekter och konsekvenser
Food and Diet - Physiological Effects and Consequences

KLGN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Valfri för: B4, MLIV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge en fördjupad förståelse och vetenskapligt baserad helhetssyn på human nutrition och metabolism, med fokus på hur livsmedlens egenskaper och komponenter påverkar kroppens funktioner och risken att utveckla livsstilsrelaterad sjukdomar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

 

 

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt betyg måste samtliga delmoment vara godkända. Betyget på kursen (3, 4 eller 5) sätts av betyget på den skriftliga individuella tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Fallstudier.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Individuell skriftlig inlämningsuppgift och muntlig presentation i grupp.
Kod: 0219. Benämning: Laboration.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktiv närvaro och deltagande i paneldebatt.
Kod: 0319. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig individuell tentamen.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KNLN01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Anne Nilsson, anne.nilsson@food.lth.se
Kursansvarig: Juscelino Tovar, juscelino.tovar@food.lth.se
Hemsida: http://www.food.lth.se