Kursplan för

Livsmedelsindustrins relation till samhälle och konsument
The Relationship between Food Industry, Society and Consumers

KLGN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning B/K
Beslutsdatum: 2019-03-29

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Livsmedelsteknik och nutrition.
Obligatorisk för: MLIV1
Valfri för: B4-lm
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Att ge en ökad förståelse för hållbar livsmedelsproduktion i förhållande till konsument, producent och samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Essäer, paneldebatt, skriftlig tentamen. I slutbetyget viktas tentamen 50 %, essäer 30 % och paneldebatt 20 %.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: KLGN30 Livsmedelskemi och nutrition KLGN25 Livsmedelsteknologi för produktformulering
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: KLG085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Björn Bergenståhl, Bjorn.Bergenstahl@food.lth.se
Kursansvarig: Yvonne Granfeldt, yvonne.granfeldt@food.lth.se
Hemsida: http://www.foodandnutrition.lth.se