Kursplan för

Reglerteori
Control Theory

FRTF15, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2019-03-26

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: D4, F2, Pi2
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte att ge en djupare kunskap och förståelse för den matematiska teori som ligger bakom många av de begrepp och metoder som lärs ut i kursen Reglerteknik AK. Kursens syfte är också att ge fördjupad kunskap i matematisk kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen ges parallellt med Reglerteknik AK och tar upp många av de moment som berörs i Reglerteknik AK. Några exempel: Lösning av systemekvationer, koordinatbyte i tillståndsrummet, härledning av styr- och observerbarhetskriterierna, Kalmans uppdelningssats, argumentvariationsprincipen, robusthetsanalys.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: En problemorienterad inlämningsuppgift och ett miniprojekt med kamratopposition som redovisas skriftligt och muntligt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd eller underkänd.
Kod: 0217. Benämning: Fördjupningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd eller underkänd

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FRT130

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Bo Bernhardsson, bo.bernhardsson@control.lth.se
Studierektor: Anton Cervin, anton.cervin@control.lth.se
Hemsida: http://www.control.lth.se/course/FRTF15