Kursplan för

Fördjupningskurs i valt område av matematiken
Advanced Course in a Selected Area of Mathematics

FMAN90, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning F/Pi
Beslutsdatum: 2019-03-26

Allmänna uppgifter

Valfri för: D4, F4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge den matematikintresserade teknologen möjlighet att utvidga sina kunskaper i en gren av matematiken som är relevant för tillämpningar eller modern forskning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Varierar beroende på ämnet. Tema för kursen under vårterminen år N, och förutsatta förkunskaper, publiceras på kurshemsidan  i mars år N-1.

Exempel på tänkbara ämnen är Avancerad komplex analys (fortsättningskurs i Funktionsteori), Geometri och datoralgebra, Integralekvationer, Spektralteori och Grafteori.


Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig och/eller muntlig tentamen enligt beslut av examinator. Inlämningsuppgifter kan förekomma. Information om detta skall finnas tillgänglig då LTH-studenterna skall välja kurs.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Varierar beroende på ämnet.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Anders Holst, studierektor@math.lth.se
Kursadministratör: Studerandeexpeditionen, expedition@math.lth.se
Hemsida: http://www.maths.lth.se/course/advmathcourse/