Kursplan för

Projekt i hållfasthetslära
Project in Solid Mechanics

FHLN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning M
Beslutsdatum: 2019-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: F4, M4, MD4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till fördjupade studier inom något område av hållfasthetslära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

En praktisk eller teoretisk studie inom det område studenten önskar fördjupa sina kunskaper. Kan exempelvis utgöra en förstudie till ett examensarbete.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: En skriftlig rapport samt en muntlig presentation av arbetet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 5 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Håkan Hallberg, hakan.hallberg@solid.lth.se
Hemsida: http://www.solid.lth.se