Kursplan för

Fysik
Physics

FAFA40, 8 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning N
Beslutsdatum: 2019-03-28

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge baskunskaper i experimentell metodik, fluidfysik och ellära. Den experimentella metodiken skall ge studenten verktyg att analysera och bygga samband mellan olika fysikaliska storheter inom samtliga tekniska områden. Specifikt tillämpas detta inom denna kurs på områdena fluidfysik och ellära.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen som avgör betyget för kursen. Laborationer, inlämningsuppgift och litteraturseminarier måste vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen ger tentamensbetyget 3,0 till 6,0. Delmomentet omfattar: Se kursplan.
Kod: 0219. Benämning: Laborationer lp 1.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. En laboration är godkänd då alla dess moment är godkända, dvs. förberedelseuppgifter, laborationsutförande och redovisning. En laboration som inte blir godkänd under pågående läsperiod är underkänd och måste i sin helhet göras om vid nästa möjliga tillfälle. Delmomentet omfattar: Enligt laborationshandledningen.
Kod: 0319. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd inlämningsuppgift. En inlämningsuppgift som inte blir godkänd under pågående läsperiod är underkänd och måste i sin helhet göras om vid nästa möjliga tillfälle. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgift Experimentell metodik
Kod: 0419. Benämning: Litteraturseminarier.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända litteraturseminarier i Ellära och Fysik i vätskor och gaser.
Kod: 0519. Benämning: Laboration lp 2.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkända laborationer. En laboration är godkänd då alla dess moment är godkända, dvs. förberedelseuppgifter, laborationsutförande och redovisning. En laboration som inte blir godkänd under pågående läsperiod är underkänd och måste i sin helhet göras om vid nästa möjliga tillfälle. Delmomentet omfattar: Enligt laborationshandledningen.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FAF603, FAFA85, FAFA30, FAFA45, FAFF25, FAF604

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Göran Frank, goran.frank@nuclear.lu.se
Hemsida: http://www.nuclear.lu.se/utbildning/obligatoriska-kurser/fysik-foer-byggteknik/
Övrig information: Närvaro vid första föreläsningen är obligatoriskt. Två laborationer utföres vid Fysiska institutionen i Lund.