Kursplan för

Industriell organisation
Economics, Industrial Organization

EXTG60, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge en introduktion till några framträdande modeller och verktyg som används inom ämnet industriell organisation samt att ge en orientering om viktiga frågeställningar samt empiriska resultat inom detsamma.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

kunna förstå och redogöra för:

· de underliggande principerna som bestämmer marknaders struktur,

· de viktigaste metoderna som ett monopol kan använda sig av för att exploatera sin marknadsmakt,

· grundläggande oligopolteori rörande såväl kvantitetskonkurrens som priskonkurrens,

· olika konkurrensbegränsande aktiviteter som kartellsamarbete samt inträdesavskräckande metoder,

· motiven bakom företagsfusioner samt deras viktigaste effekter,

· olika vertikala samverkansformer mellan företag samt deras effekter,

· faktorer som kan påverka företags investeringar i forskning och utveckling.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha färdigheten och förmågan att självständigt:

· analysera marknadsstrukturer och identifiera relevanta marknader,

· ange och analysera effekter av olika prissättnings- och produktdifferentieringsmetoder som ett monopol kan använda sig av,

· härleda jämvikten i enklare oligopolmodeller samt kunna redogöra för modellernas ekonomiska implikationer,

· analysera olika konkurrensbegränsande aktiviteters effekter och bakgrund,

· analysera företagsfusioners konsekvenser,

· ange och analysera effekter av olika vertikala samverkansformer,

· använda enklare modeller för att kunna analysera vad som påverkar företagens investeringar i forskning och utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

Kursen innehåller en genomgång av de teoretiska verktyg och modeller som används för att analysera frågeställningar om hur företag agerar på marknader gentemot konsumenter och andra företag. I många fall studeras mer specifika men mer realistiska modeller av marknader än i traditionell mikroteori där generella resultat ofta kommer i förgrunden. Efter att begreppet marknadsstruktur analyserats består kursen huvudsakligen av tre moment. Det första analyserar hur en monopolist kan exploatera sin marknadsmakt genom bl.a. prisdiskriminering, horisontell och vertikal produktdifferentiering samt paketerbjudanden. Det andra momentet inbegriper en strategisk analys av hur företag interagerar med andra företag enligt traditionell oligopolteori och enligt nyare modeller som bygger på icke-kooperativ spelteori. I detta moment berörs konkurrenslagstiftningen och aktuella fall av priskarteller samt missbruk av dominerande ställning analyseras utifrån en ekonomisk synvinkel. Det tredje huvudmomentet behandlar kontraktsmässiga förhållanden mellan företag. Horisontella kontrakt som fusioner analyseras men tonvikten ligger på olika former av vertikala kontrakt som vertikal prissättning, exklusiva territorier m.m. Kursen avslutas med ett separat avsnitt om teorier om FoU samt patent.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare möjlighet till examination anordnas i nära anslutning härtill. Kursen består också av en frivillig inlämningsuppgift som genomförs i grupp. Denna är poänggivande och poängen får tillgodoräknas vid ordinarie tentamenstillfälle samt omtentamenstillfälle under innevarande termin.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK140, NEKH21

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Jerker Holm, Jerker.Holm@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se