Kursplan för

Miljörätt
Environmental Law

EXTG40, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2019-04-04

Allmänna uppgifter

Valfri för: W4-ms
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenterna skall bli förtrogna med de juridiska systemen på miljöområdet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar lagstiftning om markanvändning, utnyttjande av naturresurser samt skydd för naturmiljön. Utöver lagarnas formella innehåll studeras myndigheternas uppgifter, kompetens och tillämpning av lagstiftningen. Reglerna om tillsyn ägnas särskild uppmärksamhet. Vidare studeras kommuners, företags och enskildas åtgärder med anledning av lagstiftningen. Kursen innehåller även en orientering om skadestånd för miljöstörningar samt övriga sanktioner på miljörättens område. EU:s miljörätt och centrala konventioner inom den internationella miljörätten studeras översiktligt.

Kursens examination

Betygsskala: UV - (U,G,VG) - (Underkänd, Godkänd, Väl godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom aktivt deltagande i projektarbete och seminarier samt deltagande i skriftlig tentamen vid kursens slut. För studerande som ej godkänts vid ordinarie tentamen erbjuds ytterligare tentamenstillfälle i nära anslutning härtill.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Minst 180 poäng inom utbildningsprogrammet
Begränsat antal platser: 15
Urvalskriterier: Avklarade högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen överlappar följande kurser: MNXN01, MNXC01, MVEC11, MNX104, MVE104, MVEC18

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marie Appelstrand, marie.appelstrand@har.lu.se
Kursadministratör: Pernilla Håkansson, pernilla.hakansson@har.lu.se
Hemsida: http://www.har.lu.se/kurser/
Övrig information: Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten och seminarier. Projektarbetena utförs i grupp och arbetena redovisas skriftligen och presenteras muntligen vid ett seminarium. Grupperna skall även opponera på en annan grupps projektarbete. Deltagande i projektarbete och seminarier samt därmed integrerad undervisning är obligatoriskt.