Kursplan för

Biomaterial - Interaktion mellan levande vävnad och syntetiska material
Biomaterials - Interaction between Living Tissue and Synthetic Materials

EXTG05, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2019-03-28

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: BME3
Valfri för: N4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Att ge specifik materialkunskap om vilka designparametrar som gäller när man väljer eller skapar material för att användas i kontakt med levande vävnad – biomaterial. Att förstå de processer och materialegenskaper som styr interaktionen över gränsytan, mellan material och levande vävnad. Att förstå den process som krävs för att utveckla ett nytt biomaterial från koncept till klinik. Att förstå de etiska frågeställningar som gäller när man utvecklar ett biomaterial eller en medicinteknisk produkt. Att känna till det regelverk som gäller för sådana produkter i Europa och övriga delar av världen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen ges i form av föreläsningar som kommer att innefatta materialkunskap, karakterisering och testning av biomateria samt steriliseringsmetoder och renrumsprinciper. Processer i gränszonen mellan material och vävnad beskrivs, liksom etik, klinisk prövning samt regelverk för medicintekniska produkter. Exempel på olika kliniska användningar av biomaterial kommer att ges inom ortopedi, odontologi, neurologi, kardiovaskulära systemet, oftalmologi, audiologi mm.

Studenterna kommer även att göra ett grupparbete som ska presenteras dels i en muntlig presentation med efterföljande diskussion, samt i en skriftlig populärvetenskaplig sammanfattning (engelska).

Lärare på medicinska fakulteten och vid LTH ansvarar för undervisningen.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs skall studenten ha godkänd sluttentamen, som ges i form av korta svarsfrågor där graderade betyg kommer att ges. Dessutom skall studenten genomföra ett grupparbete med godkänt resultat.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Tentamen
Kod: 0216. Benämning: Grupparbete.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt grupparbete som presenteras dels i muntlig presentation med diskussion samt i skriftlig populärvetenskaplig sammanfattning.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: EITA01 Introduktion till medicin och teknik KOKA20 Allmän och organisk kemi
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Lucas Kumosa, lucas.kumosa@med.lu.se
Kursansvarig: Lars Magnus Bjursten, lars_magnus.bjursten@med.lu.se
Hemsida: http://www.med.lu.se/nrc/courses/biomaterial