Kursplan för

Kommunikation, tänkande och etik - kognitiva och kulturella perspektiv
Communication, Thinking and Ethics - Cognitive and Cultural Perspectives

EXTF55, 8 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Ett övergripande syfte är att studenterna ska utvecklas när det gäller att inkludera kommunikativa, kognitiva och etiska perspektiv i sin egen designprocess och sina egna designval. Ett annat övergripande syfte är att studenterna ska utvecklas när det gäller att hantera sådana perspektiv i argumentation och diskussion inom designområdet i stort. Ytterligare ett syfte är att bidra till att studenterna breddar sin kommunikativa kompetens till att inkludera kommunikation med tyngdpunkt på text.

Kunskapsområdet kursen rör sig inom är ”människor som informationsvarelser i och med världen”, där särskild tyngdvikt läggs på individuell och (sub)kulturell variation.
Kursen erbjuder rika möjligheter att diskutera förhållningssätt till det man lär sig om mänsklig kognition, kommunikation, etik och genus.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Fyra huvudteman bearbetas i kursen: i) människors informationshantering, ii) kommunikation, iii) etik och iv) genus. Kursen är uttalat övnings-och uppgiftsorienterad genom att den centreras kring gruppuppgifter och individuella uppgifter. Den ger stort utrymme för träning i att presentera och diskutera kurstemana i muntlig och skriftlig form. Den ger även studenterna möjligheter att diskutera sina egna pågående projektarbeten i relation till kursens teman om människans informationshantering, kommunikation, etik och genus.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftliga inlämningsuppgifter - individuella samt i grupp; medverkan i litteraturseminarier, muntliga redovisningar, kamratgranskningsuppgifter och återkopplingslektioner. För slutbetyg måste alla delar vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Agneta Gulz, Agneta.Gulz@lucs.lu.se
Kursansvarig: Magnus Haake, Magnus.Haake@lucs.lu.se
Hemsida: http://www.lucs.lu.se
Övrig information: Obligatoriska moment: introduktionsföreläsning, seminarier, muntliga redovisningar och samtliga bedömningsgrundande moment.