Kursplan för

Räntebärande tillgångar
Fixed Income Securities

EXTF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning I
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: I4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Studenten ska ha djup förståelse för räntemarknadens funktion samt förmåga att förklara den grundläggande logiken bakom modeller och analytiska verktyg som används av räntemarknadens aktörer. Fokus ligger på svenska förhållanden

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska:

· prissättning av enkla typer av obligationer,

· sambandet mellan räntor på kort och lång sikt,

· kopplingen mellan terminsmarknaden och spotmarknaden (räntemarknaden),

· grundläggande mätning och hantering av ränterisker,

· durationsanalys,

· value-at-risk-analys,

· valutamarknadens betydelse för räntemarknaden,

· valutaterminer,

· förutsägelse av växelkurser,

· viktiga samband som beskriver kopplingen mellan räntemarknader i olika länder och dito spot/terminsvalutamarknader,

· avancerade ”fixed income”- och ”credit”-instrument och marknader,

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha förmåga att självständigt:

· kunna strukturera och försvara ett komplext teoretiskt argument

· kunna använda teorier och koncept för att prissätta enkla ränteinstrument,

· kunna använda teorier och koncept för att hantera risker på räntemarknaden,

· kunna förklara viktiga skeenden på räntemarknaden,

· kunna utföra enkla beräkningar samt använda enkla datorhjälpmedel.

.rapportera resultat i skriftlig form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Studenten ska utveckla förmåga till vidare studier inom ämnet samt till att söka och utvärdera information med hög grad av självständighet.

Kursinnehåll

Kursen är indelad i tre avsnitt och inleds med en genomgång av den svenska penningmarknaden. I detta första avsnitt behandlas både de instrument som förekommer på marknaden samt marknadens funktionssätt. I nästa avsnitt studeras riskhantering för såväl enskilda räntebärande tillgångar som portföljer av sådana. Kursens tredje avsnitt behandlar den globala penningmarknaden. Här ges också en genomgång av valutamarknaden och dess koppling till de nationella penningmarknaderna.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och datorövning. Examinationen är skriftlig och äger rum vid slutet av kursen. Ytterligare examinationstillfälle anordnas i nära anslutning härtill. Tillfredsställande datorövningsrapport ger poäng som kan tillgodoräknas vid ordinarie tentamen samt vid omtentamen. Kursen innehåller inga obligatoriska delar förutom tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: NEKB25, NEKG81

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Hans Byström, hans.bystrom@nek.lu.se
Hemsida: http://www.nek.lu.se
Övrig information: Kursen ges av Nationalekonomiska institutionen vid Ekonomihögskolan och samläses med NEKG81. Tentamenstid meddelas av kursläraren.