Kursplan för

Designhistoria
History of Design

EXTA05, 4 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning ID
Beslutsdatum: 2019-03-21

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

ha grundläggande kunskaper inom fältet designhistoria, särskilt industridesignens historia och dess stil- och modemässiga samband med den visuella kulturen samt att kunna diskutera designhistoria i tal och skrift.

Den studerande har även erfarenhet av design som uttryck för teknisk och industriell utveckling liksom den studerande har kunskap om designerrollens historia.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

ha fått inblick i grundläggande metoder inom kunskapsområdet vid studiet av design.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

ha övats i att relatera ämnesområdet till olika samhälleliga och kulturella kontexter; makt, genus och etnicitet är för den studerande uppenbara och grundläggande aspekter vid studiet av design.

Kursinnehåll

Struktur
Kursundervisningen utgörs av lektioner och seminarier där den studerande även ges möjlighet till att diskutera sina egna pågående projektarbeten i ett kritiskt sammanhang.

Innehåll
Kursen ger en översiktlig presentation och problematisering av huvuddragen i Västerlandets designhistoria. Studieobjekten utgörs av en mångfald olika slags designobjekt.

Studieobjekten diskuteras både i förhållande till den kultursituation i vilka de tillkommit, till konsttraditionen och till de individuella upphovsmännen, samt i förhållande till utgångspunkter som är relaterade till makt, genus, etnicitet och mångfald. Frågor kring upplevelse, beskrivning, analys och tolkning är centrala.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom hemskrivning. Uppsamlingsskrivningar erbjuds på samtliga moment i januari och augusti.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: TEK260

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Måns Holst-Ekström, mans.holst-ekstrom@kultur.lu.se