Kursplan för

Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare
Modern Wireless Systems - LTE and Beyond

ETTN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Kommunikationssystem.
Valfri för: C5-ks, D5, E4-ks, MSOC2, MWIR2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen behandlar den senaste teknikutvecklingen inom trådlös kommunikation, inklusive 5g och LTE-system. Dessa system är högpresterande och representerar i flera avseenden "state-of-the-art". En central del av kursen är att ge detaljerad kunskap om de kommunikationsmetoder som används i nedlänk respektive upplänk som möjliggör dessa kraftiga prestandaökningar. I kursen ingår även trender för framtida systemlösningar. Kursens syfte är att ge goda kunskaper om principer, begrepp, funktion, prestanda och begränsningar för sådana system för mobil kommunikation.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller ett urval av följande ämnen i läroboken:
1. What is 5G
2. 5G Standardization
3. Spectrum for 5G
4. LTE Overview
5. NR Overview
6. Radio-Interface Architecture
7. Overall transmission structure
8. Channel sounding
9. Transport-channel processing
10. Physical-layer control signaling
11. Multi-antenna transmission
12. Beam management
13. Retransmission protocols
14. Scheduling
15. Uplink power and timing control
16. Initial access
17. LTE/NR interworking and co-existence
18. RF characteristics and requirements
19. RF mmWave
20. Beyond the first release of 5G

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar normalt fem uppgifter av problemtyp. Godkänt projektarbete är ett krav för att få tentera.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Moderna trådlösa system - LTE och dess efterföljare.
Antal högskolepoäng: 6. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen.
Kod: 0212. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 1,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport, muntlig presentation, samt opponering på annan grupps rapport och presentation.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ETT051/EITG05 Digital kommunikation. ETIN15 Radiosystem eller EITN75 Design av trådlösa system
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Buon Kiong Lau, buon_kiong.lau@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/ettn15
Övrig information: Vid färre än 16 deltagare kan kursen komma att ges med reducerad undervisning och större inslag av självstudier.