Kursplan för

Kravhantering
Requirements Engineering

ETSF30, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IDA3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge studenten grundläggande och fördjupade kunskaper och färdigheter inom kravhantering i storskalig utveckling av system med betydande andel programvara. Kursen ger praktisk tillämpning av metoder och tekniker för kravhantering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Föreläsningar ger en översikt av teorin och hjälp till självstudier. Projektarbete ger praktisk träning i kravprocessens olika delar. Övningarna relaterar teorin till praktik genom diskussion av lösningar till uppgifter. Laborationen ger praktisk övning på att tillämpa datorbaserat kravhanteringsverktyg

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen sker både enskilt och i grupp. Projektarbete bedöms i grupp, genomförd och rapporterad laboration bedöms parvis, genomförda övningar bedöms individuellt och i grupp och skriftlig tentamen bedöms individuellt. För slutbetyg krävs godkänd laboration, godkända övningar samt godkänd tenta. Slutbetyget ges av en sammanvägning mellan projektarbetets betyg och poängtalet på tentamen. Deltagande i gruppbildningen vid kursens start är obligatorisk. Under kursens gång är det obligatoriskt att delta aktivt i övningar och vid handledningstillfällen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4,5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyget på kursen baseras på en sammanvägning av resultatet på tentamen och på projektarbetet. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyget baseras på en sammanvägning av resultatet på tentamen och på projektarbetet. Delmomentet omfattar: Projekt i grupp.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETS672, ETS170

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Christin Lindholm, christin.lindholm@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/etsf30
Övrig information: Obligatoriska moment: Projekt, övningar, laborationer, presentationer och rapporter. Kursen ges vid Campus Helsingborg. Observera att på grund av projektets karaktär krävs närvaro alla kursveckor Vissa av de obligatoriska momenten ingår i Ing-dagar