Kursplan för

Informationsöverföring
Information Transmission

EITA30, 7,5 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: C1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen introducerar idéer från modern telekommunikationsteknologi. Kursens syfte är att besvara några fundamentala frågor: Vilka sorters information behöver överföras? Hur mäter vi dem? Hur kan de överföras eller lagras? Vilken är fördelen med digital kommunikation? Vilka lagar styr informationsöverföring?

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tentamen (5 tim) är skriftlig och omfattar fem uppgifter av problemtyp.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAA01 Matematik, endimensionell analys eller motsvarande.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EIT100

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Ove Edfors, ove.edfors@eit.lth.se
Hemsida: http://www.eit.lth.se/kurs/eita30
Övrig information: Kopplingar till andra kurser: Inhämtade matematikkunskaper kommer att tillämpas i kursen. De teknologer som önskar fördjupade kunskaper inom kursens olika delområden hänvisas till institutionens valfria kurser inom informationsteori/telekommunikationsområdena.