Kursplan för

Utvärdering av programvarusystem
Evaluation of Software Systems

EDAA35, 7 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: D1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att ge förståelse om hur vetenskapliga studier genomförs, samt kunskap om vetenskapligt skrivande och muntlig presentation av vetenskapligt arbete. Mer specifikt behandlar kursen hur man kan utvärdera programvarusystem, samt hur utvärderingar av denna i typ bör planeras, genomföras och rapporteras.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examination sker genom bedömning av inlämnade rapporter, samt muntliga presentationer. För godkänd kurs ska laborationer och projekt vara godkända.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Laborationer.
Antal högskolepoäng: 3. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Laborationer examineras som en del av uppgiften under laborationen i sal och/eller baserat på laborationsrapporter som lämnas in efter laborationen. Delmomentet omfattar: Laborationer i kursen
Kod: 0218. Benämning: Projekt.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Projektet examineras baserat på en skriftlig rapport och en muntlig presentation. Dessutom ingår separata prov i form av "quizz"-uppgifter. Delmomentet omfattar: Kursen innehåller ett projekt som genomförs i mindre grupper. I denna kursdel ingår även den teori som ingår i kursen och som behövs för projektet och för laborationerna.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: Relevanta delar ur Programmeringsteknik fortsättningskurs
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Martin Höst, Martin.Host@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/edaa35