Kursplan för

C-programmering
C Programming

EDAA25, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning C/D
Beslutsdatum: 2019-04-01

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4-pv, D4-is, D4-pv, E4, F2, F4-bs, L5-gi, M4, N2, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska lära sig skriva program i språket C.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

C-språkets principer, jämförelse mellan språkkonstruktioner i Java och C, struct, pekare, array, minnesallokering, globala variabler, static storage duration, C biblioteket, ISO C11 standarden, C implementation, implementationsdefinierat beteende, ospecifierat beteende, odefinierat beteende, storage class specifiers, type specifiers, C preprocessor, GDB och Valgrind. Skillnader mellan ANSI C, C99 och C11.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Tre obligatoriska inlämningsuppgifter som skall utföras individuellt. Skriftlig tentamen. För att få delta i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända. Slutbetyg på kursen bestäms av resultatet på tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Obligatoriska moment.
Antal högskolepoäng: 1. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: För godkänt betyg krävs godkända inlämningsuppgifter. Delmomentet omfattar: Inlämningsuppgifter. Övrig information: Inlämningsuppgifterna skall utföras individuellt.
Kod: 0213. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 2. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Slutbetyg på kursen baseras på resultatet av den skriftliga tentamen. Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen. För att få delta i tentamen krävs att inlämningsuppgifterna är godkända,

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: EDA150

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Jonas Skeppstedt, jonas.skeppstedt@cs.lth.se
Hemsida: http://cs.lth.se/utbildning