Kursplan för

Projektkurs i signalbehandling – från idé till app
Project Course in Signal Processing – from Idea to App

BMEN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2019-03-28

Allmänna uppgifter

Valfri för: BME4, C4, D4-ssr, D4-is, E4-ss, F4, MSOC1, MWIR2, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursen syftar till att ge kunskap om implementering av signalbehandlingsalgoritmer i mobila plattformar. Vidare syftar kursen till att belysa de problem som uppstår vid implementering i realtid och att utvärdera de prestanda som uppnås med implementeringarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Signalbehandling har tillämpningar inom vitt skilda områden, t.ex. ljud, video, hälsa och kommunikation, vilket avspeglas i de projekt som kan genomföras inom kursens ramar.

Kursen inleds med exempel och laborationer på signalbehandlingstillämpningar i app-miljö. Varje grupp väljer sedan en tillämpning och implementerar och utvärderar lämpliga signalbehandlingsmetoder i app-miljö. Rapportering och demonstration utgör en viktig del i projektarbetet och påbörjas redan på ett tidigt stadium i kursen. Handledarna finns tillgängliga för frågor och diskussion vid förutbestämda tider.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig och muntlig redovisning av projektarbetet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: ESS040/EITF75 Digital signalbehandling eller ETI265CSignalbehandling i multimedia eller EITF15 Signalbehandling - teori och tillämpningar.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: ETI121

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Frida Sandberg, frida.sandberg@bme.lth.se
Kursansvarig: Martin Stridh, martin.stridh@bme.lth.se
Hemsida: http://bme.lth.se/education/courses/