Kursplan för

Neuroteknik
Neuroengineering

BMEF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning BME
Beslutsdatum: 2019-03-28

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Valfri för: BME4-br, F4, F4-mt, N4, Pi4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en överblick över koncept och principer som används inom neuroteknik för att läsa av utgående och generera ingående nervsignaler. Kursen kommer att ge en inblick i dagens och framtidens neurala gränssnitt, neurala proteser och neurorobotik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

 

Kursinnehåll

Kursen behandlar neuroteknikens bakomliggande principer och tekniker såsom grundläggande neurofysiologi och anatomi, hjärnstimuleringsutrustning, ryggmärgstimulatorer, elektrisk stimulering, människa-maskin gränssnitt med protestillämpningar, konstgjorda syn och hörsel gränssnitt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Obligatoriska laborationer med rapport, inlämningsuppgifter, uppsats, aktivt medverkande i seminarium om etik samt skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Skriftlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig tentamen
Kod: 0218. Benämning: Inlämningsuppgifter.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Genomförda laborationer med godkänd laborationsrapport och godkända inlämningsuppgifter godkänd uppsats samt en reflektion som visar på aktivt deltagande i seminarium om etik. Delmomentet omfattar: Laborationer med rapport, inlämningsuppgifter, uppsats på givet ämne samt en kort reflektion från seminarium om etik.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Grundläggande matematik, fysik och fysiologi.
Begränsat antal platser: 32
Urvalskriterier: Antal poäng tagna på programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i sin läro- och timplan.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Antfolk, christian.antfolk@bme.lth.se
Övrig information: Gästföreläsningar med experter från andra fakulteter och andra universitet kan även förekomma.