Kursplan för

Spatiala experiment I
Spatial Experiments I

ASEN01, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Arkitektur med fördjupning inom spatiala experiment.
Obligatorisk för: MARK1-spe
Alternativobligatorisk för: MARK2-aad
Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen skall stödja studentens förmåga att utforma byggnader/byggnadsverk i en icke
etablerad eller starkt provocerad fysisk kontext. Studenten skall utveckla sin kompetens
och kunskap att agera utanför arkitekturens gängse ramar i en kulturellt eller fysiskt
okänd miljö. Studenten skall förvärva kunskap om nya lösningar på byggnadsuppgifter
utanför arkitekturens kärnområde. Kursen skall ge studenten insikter om hur en innovativ
framtidsinriktad forskning och praktik inom angränsande områden kan integreras och
hur denna kan påverka dagens paradigm inom arkitekturens fält. Studenten skall också
ges möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera sitt projekt i olika former, såväl
visuella som verbala.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen utvecklar arkitektonisk och analytisk förmåga genom en experimentell designapproach, baserad på vetenskapliga och konstnärliga grunder. Avancerade digitala verktyg för design såväl som fabrikation används i kursen, och ett aktivt utforskande av naturvetenskapliga principer och förebilder uppmuntras. Studenten arbetar med projekt i ett främmande sammanhang, med en betoning på att lära sig från de specifika förutsättningar som finns på dessa platser, och att finna innovativa sätt att jobba med design genom att studenten lämnar sina invanda erfarenheter och antaganden. Studenten uppmuntras att vara experimentell på så sätt att de fokuserar på en ide eller hypotes och driver denna så långt som möjligt för att testa och utvärdera den. Samtidigt ges friheten att bortse från delar av det komplexa sammanhang som oftast kommer med en arkitektonisk gestaltningsuppgift för att på så sätt möjliggöra ett djupare fokus. Kursen innefattar föreläsningar och obligatoriska schemalagda s.k. genomgångar samt projekthandledning på ritsal. En kurs om 7,5hp har knutits till kursen vilken innehåller litteraturstudier, seminarier, studieresa (ej obligatorisk) samt specifik kunskap rörande tvärvetenskapliga arbetssätt.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända projekt- och övningsuppgifter samt 80% aktiv närvaro vid seminarier, studiebesök och föreläsningar. Obligatorisk inlämning av designportfölj. Obligatorisk närvaro vid genomgångar.Projektförslagets och presentationens kvaliteter värderas och diskuteras av en bedömningsgrupp bestående av kursansvarig examinator, lärare och externa kritiker varefter examinator beslutar om projektet anses uppfylla kraven för betyget godkänd. Vid betyget underkänd har studenten rätt till förnyad examination efter komplettering eller omarbetning av projektet. Examinator meddelar studenten vad som krävs för att uppnå betyget godkänt.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Intervju och bedömning av portfölj för dem som läser kursen som valfri.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: David Andréen, david.andreen@arkitektur.lth.se
Övrig information: Till kursen kopplas obligatoriskt kursen Spatiala experiment I – teori.