Kursplan för

Presentationsteknik och portfölj
Building a Graphic Vocabulary and Portfolio

AFOF25, 3 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: A3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att utveckla förmåga till konstruktiv reflexion över estetisk och grafisk kvalitet i egna och andras produktion. Kursen ger också kunskap om den grafiska formgivningens betydelsebärande egenskaper i designkommunikationen.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen är upplagd i två etapper:

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Godkända inlämningar av övningsuppgifter. 100% närvaro vid föreläsningar och helt genomförda handledningssamtal enligt instruktioner.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 35
Urvalskriterier: Avklarad högskolepoäng inom programmet. Förtur ges till studenter vars program har kursen listad i läro- och timplanen.
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: docent Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Lärare: Marianna Prieto,
Övrig information: Kursen kommer att ges under sen eftermiddag/kvällstid.