Kursplan för

Kulturhistoriska byggnader
Cultural Heritage Buildings

ABVN16, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet är att den studerande skall uppnå färdigheter inom om- till- och nybyggnad i existerande känslig bebyggelse. Studenten skall även kunna diskutera och analysera kvaliteter i utformning av förnyelse samt utveckla kompetens att bevara och förnya kulturhistorisk bebyggelse genom hela processen men även få god förmåga inom projektering.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Kursinnehåll

Kursen behandlar kulturhistorisk värdefull bebyggelse. I kursen ges kunskap, träning och förståelse om utformning i mötet mellan ny och gammal arkitektur. Särskilt fokuseras på byggnadernas funktion, konstruktion, byggmaterial, dess förvaltning och förnyelse. Träning ges i om hur byggnader anpassas till samtidens krav på funktion, teknisk utrustning, formgivning och tillgänglighet för funktionshindrade. Vidare genomgås aktuell lagstiftning, krav på varsamhet och processer i ombyggnad.

Arkitektens arbete i restaurering kräver noggranna förstudier och hög detaljeringsgrad i projektering. Hållbara och förnyelsebara konstruktioner är egenskaper som ställs i centrum. Den arkitektoniska bearbetningen ställer utformningskrav över tillfälliga trender och tendenser.

Studien innehåller följande delar; förundersökning, moderna uppmätningsmetoder och skadebesiktning, kapacitetsanalys och kulturhistorisk värdering, programskisser och referensstudier, systemhandlingar, konsekvensanalys och åtgärdsförslag, byggnadsbeskrivning, detaljritning, färg- och materialprov, presentation i modern projekteringsmetodik, myndigheters regelverk om ändringar i befintlig bebyggelse samt internationell kodex och organisation.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80 % närvaro, aktivt deltagande i ritsalsundervisningen samt godkänd slutredovisning av övningsuppgift. I kursen görs fortlöpande återkoppling av kunskapsnivån hos den enskilde studenten genom sk delinlämningar åtföljda av delgenomgångar. Studierna avslutas med en samlad gemensam examination sk kritik varvid studentens hela projekt presenteras i ord, ritning och bild.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen kan ställas in: Om färre än 12 anmälda.
Kursen överlappar följande kurser: ABVN15

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ingela Pålsson Skarin, ingela.palsson_skarin@byggark.lth.se
Övrig information: Till denna kurs tillkommer obligatoriskt kursen "Kulturhistoriska byggnader, -teori" 6hp. .