Kursplan för

Ljus och färg
Light and Colour

AAMA05, 3 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Industridesign.
Obligatorisk för: KID2
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar som redovisar främst miljöpsykologisk forskning om betydelsen av ljus och färg för människors upplevelser och välbefinnande. Föreläsningarna kompletteras med seminarier med externa experter om kursspecifika relevanta problem, t.ex. olika ljuskällor, färgtrender, och följs upp med ett studiebesök på en armaturfabrik samt mätövningar.

Följande moment ingår:

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: 80% närvaro vid föreläsningar och övningar. Hemtentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAM030, AAMA01

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Thorbjörn Laike, thorbjorn.laike@arkitektur.lth.se
Hemsida: http://www.arkitektur.lth.se/