Kursplan för

Fördjupningsprojekt i arkitektur inom särskilt intresseområde
Advanced Design Studio in Architecture

AAHN30, 15 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2019/20
Beslutad av: Programledning A
Beslutsdatum: 2018-12-07

Allmänna uppgifter

Valfri för: A4
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Det övergripande målet är att ge studenten möjlighet att genomföra ett fördjupat gestaltningsprojekt inom ett speciellt intresseområde.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens innehåll bestäms av det studieprogram som sätts upp i samråd med kursansvarig lärare.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Redovisning enligt de riktlinjer som beslutats av kursansvarig.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christer Malmström, christer.malmstrom@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Emma Nilsson, emma.nilsson@arkitektur.lth.se
Kursansvarig: Tomas Tägil, tomas.tagil@arkitektur.lth.se
Övrig information: En detaljerad plan skall upprättas i samråd med berörd lärare och godkännas av programledningen. Kursen är inte knuten till någon läsperiod.