Kursplan för

Avrinnings-modellering
Rainfall Runoff Modelling

VVRN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2018-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Valfri för: MWLU2, V5-vr, W5-vr
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ges för studenter vid Internationella Mastersprogrammet Vattenresurser (WaterLU) och för studenter vid civilingenjörsprogrammen Voch W med specialisering inom vattenområdet samt för studenter vid civilingenjörsprogrammet Pi, inriktningen miljö, risk och klimat . Den ger fördjupade kunskaper i de hydrologiska processerna. Studenterna får också färdigheter i avrinningsmodellering och insikter o färdigheter av mer generell karaktär avseende modellering och projektarbete.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

De hydrologiska processerna: regn, avdunstning, rörelse i omättad zon, grundvattenströmning, avrinning. Specialhydrologi: snö, is, sjöar. Modellbegreppet, numeriska avrinningsmodeller. Inlämningsuppgifter omfattar seminarieuppsats, arbete med rural avrinningsmodell och routing genom sjö/reservoar.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av tre betygsatta inlämningsuppgifter (projekt utförda i grupp), och en skriftlig sluttentamen. Bedömning av inlämningsuppgifter baseras både på form och innehåll i rapport, dessutom krävs godkänd muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de fyra betygsatta momenten.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Hydrologi genom VVR111/VVRA01 eller VVR145/VVRA05.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VVR140

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Magnus Persson, magnus.persson@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/