Kursplan för

Integrerad vattenresurshantering: Internationella aspekter
Integrated Water Resources Management: International Aspects

VVRF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning W
Beslutsdatum: 2018-03-22

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Vattenresurshantering.
Obligatorisk för: MWLU1
Valfri för: V4-vr, W4-vr, MKAT2
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att förbereda studenterna för arbete med viktiga vattenproblem i internationellt perspektiv. Kursen har fokus på begreppet integrerad vattenresurshantering och bedrivs med hjälp av praktiska exampel och forskningsprojekt.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Teoretisk genomgång
Integrerad vattenresurshantering med hänsyn till bl a översvämning, torka, dricksvatten, vattenhygien och föroreningar. Dessa frågor/problem skall belysas med tonvikt på naturvetenskapliga/tekniska aspekter, men även med hänsyn till andra faktorer.

Icke-tekniska aspekter: Internationella organisationer, vattenrelaterat bistånd, vattenfrågornas politik och administration, vattenekonomi.

Projektarbete
Projekt/Fallstudier relaterade till aktuella internationella vattenfrågor.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examinationen består av en obligatorisk "rundabordsdebatt", en större projektuppgift (utförd i grupp), och en skriftlig tentamen. Bedömning av projektuppgift är baserad på form, vetenskapligt innehåll i rapport och muntlig presentation. Den skriftliga tentamen består av i huvudsak öppna frågor som ska besvaras utan hjälpmedel. Betyget utgörs av viktat medelvärde av de två betygsatta momenten.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: VVR145/VVRA05 Vatten eller VVR111/VVRA01 Hydrologi och akvatisk ekologi eller motsvarande.
Begränsat antal platser: 50
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till civilingenjörsexamen alternativt masterexamen.
Kursen överlappar följande kurser: VVR130

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetslektor Linus Zhang, Linus.Zhang@tvrl.lth.se
Kursansvarig: Kamshat Tussupova, Kamshat.tussupova@tvrl.lth.se
Hemsida: http://www.tvrl.lth.se/utbildning/courses/
Övrig information: Denna kurs ersätter kurs VVR130 och är obligatorisk för internationella matersprogrammet Vattenresurser (WaterLU). 10 platser är dedikerade till studenter från Masterutbildningen i katastrofriskhantering och klimatanpassning (MKAT).