Kursplan för

Trafiksäkerhet
Traffic Safety

VTVN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom trafiksäkerhetsområdet och med en vetenskaplig ansats förmedla en systemsyn inom området. Trafiksäkerhetsproblematiken analyseras på såväl internationell och nationell nivå. Principer och övergripande åtgärder diskuteras. På lokal nivå tar kursen upp aspekter som trafiksäkerhetshöjande åtgärder, utvärdering, och olika trafikantgruppers och trafikslags förutsättningar.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningar, fältstudier, projektarbete och litteraturstudier. Studenterna arbetar med trafiksäkerhet på såväl övergripande nivå, nationellt och internationellt som på detaljerad nivå t.ex. i specifika korsningar. Föreläsningar och litteraturstudier ger en god teoretisk bas och en bred kunskap och förståelse för trafiksäkerhetsbegreppet. Ett projektarbete i grupp ger studenterna möjlighet att fördjupa sig ytterligare inom något specifikt område. Projektarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt och lärarna lämnar såväl kontiunuerlig formativ som summativ återkoppling på arbetet.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända övningar, godkända projektarbeten, godkänd muntlig presentation samt närvaro vid obligatoriska moment. Slutbetyget vägs samman av betygen på tentamen, övningar och projektarbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVN15 Trafikteknisk analys
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VTT141, VTTF05, VTTF10

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Aliaksei Laureshyn, aliaksei.laureshyn@tft.lth.se
Kursansvarig: Andras Varhekyi, andras.varhelyi@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se