Kursplan för

Transport och samhälle
Transports and Society

VTVA50, 9 högskolepoäng, G1 (Grundnivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: IBYI1, IBYV1
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kännedom om den fysiska planeringen i samhällsbyggandet med tyngdpunkt på infrastrukturen samt ge kunskap om transportsektorns marknad och krav från samhälle och kunder samt om transportsektorns organisation och dess aktörer. Kursens afu-del syftar till att knyta an kursen till tillämpade moment inom järnvägs- och väg/trafikområdena.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

LP1
Kursen går över två läsperioder. I kursens första del behandlas hur transportsektorn ser ut, samt samhällets krav på transportsektorn. Tyngdpunkten i denna del ligger på fysisk planering och kopplingen till transportbehovet. Vi går igenom planeringsprocessen på nationell, regional och kommunal nivå, aktörer och regelverk samt interaktionen mellan dessa. Transportmyndigheternas organisation presenteras med tonvikt på landtransporter. Kursinnehållet appliceras på ett eller flera verkliga planeringsprojekt. Kunskaperna som inhämtats i LP1 redovisas i fallstudie-rapport som skrivs och presenteras gruppvis. Varje grupp skall även opponera på en annan grupps rapport och presentation. Särskilt dokument utdelas som stöd för rapportinnehållet.

LP2
I andra läsperioden studerar vi trafikens uppkomst och drivkrafter, förutsättningar för och efterfrågan på olika transportslag. Med koppling till de transportpolitiska målen studeras tillgänglighet, säkerhet, miljö- samt hälsoaspekter. Förutsättningar för hållbara transporter diskuteras. Kunskaperna som inhämtats i LP2 redovisas i rapport som skrivs och presenteras gruppvis. Varje grupp skall även opponera på en annan grupps rapport och presentation. Särskilt dokument utdelas som stöd för rapportinnehållet. .

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: För godkänt erfordras aktivt deltagande i diskussioner och genomgångar, godkända övningar, godkända rapporter och godkänd skriftlig tentamen. I kursen ingår även ett obligatoriskt studiebesök samt obligatorisk praktik: endera av kurserna Att arbeta på väg resp. Baskurs att vistas på järnväg.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0112. Benämning: Transport och samhälle.
Antal högskolepoäng: 9. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betyg TH(U,3,4,5), som viktas ihop med slutbetyg på tentamen Delmomentet omfattar: Skriftlig rapport och muntlig presentation, Lp1 Skriftlig rapport och muntlig presentation, Lp2
Kod: 0212. Benämning: Arbetslivsförankrad utbildning.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG.

Antagningsuppgifter

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: AAK630, VTT612, VTVA15, VTVA40

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Helena Svensson, helena.svensson@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se/utbildning/grundutbildning/
Övrig information: Eventuella kostnader för resor i samband med AFU/obligatoriska studiebesök bekostas av studenten.