Kursplan för

Bergmekanik och bergbyggnad
Rock Mechanics and Construction

VTGF01, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Alternativobligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen skall ge kunskaper om berg och färdigheter i bergbyggande som stöd för att tekniskt hantera infrastruktur- och byggprojekt samt beakta samhällets övergripande mål för utveckling av ett hållbart samhälle. Kursen är viktig för alla V-ingenjörer och särskilt lämplig för de avslutande specialiseringarna mot anläggningsteknik och vattenresurshantering inom väg- och vattenbyggnadsprogrammet.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ämnesinnehållet fokuseras på följande delar:

Minst två heldagar med fältövningar och studiebesök i stenbrott och på bergbyggnadsplatser. En bergbyggnadsteknisk syntesuppgift löper genom kursen och studenterna har ansvar för en deluppgift i grupper om cirka tre-fyra personer. Varje grupp erbjuds minst tre timmars gruppvis handledning utöver handledning i samband med övningar. Uppgiften redovisas skriftligt och muntligt vid kursens slutseminarium och varje grupp erbjuds detaljerad skriftlig och muntlig återkoppling från lärarna. Varje grupp ska genomföra en skriftlig kamratgranskning av en rapport avseende en annan deluppgift samt en förberedd muntlig opposition på en tredje grupp med en tredje deluppgift.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Skriftlig och muntlig redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter. Dessutom krävs närvaro vid obligatoriska studiebesök, fältövningar och seminarier. Slutbetyget sätts som ett viktat medelvärde (tentamen 80% och redovisning av bergbyggnadstekniska uppgifter 20%) och avrundas nedåt till närmaste heltal. För godkänd tentamen krävs minst 50% av totalpoängen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0117. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Bedömning av svar på skriftlig tentamen.
Kod: 0217. Benämning: Redovisning av inlämningsuppg, fältövningar och laborationer.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Bedömning av skriftlig rapport och muntlig presentation eller opposition kring inlämningsuppgifter. Aktivt deltagande i obligatoriska fältövningar och laborationer.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VSMA05 Byggnadsmekanik OCH VBKF15 Konstruktionsteknik OCH VVRA05 Vatten OCH FMIF50 Miljövetenskap med miljökemisk profil OCH VGTF05 Geoteknik.
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Peter Jonsson, Peter.Jonsson@tg.lth.se
Hemsida: http://www.tg.lth.se/grundutbildning/kurser
Övrig information: Fältövningar, exkursioner och studiebesök redovisas som laborationstimmar i timplanen.