Kursplan för

Finita elementmetoden - konstruktionsberäkningar
The Finite Element Method - Structural Analysis

VSMN30, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4-at, V4-ko
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att utifrån kursen "Finita Elementmetoden - Flödesberäkningar" ge fortsatta teoretiska och praktiska kunskaper om finita elementmetoden för att kunna modellera och analysera generella strukturmekaniska problem utifrån ett fysikaliskt beskrivet sammanhang. Ingenjörsproblem som kommer att studeras är baserat på spänningar och töjningar i flera dimensioner som 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor. Dessutom ges en översiktlig introduktion till olinjära strukturmekaniska problem.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, övningar samt två konstruktionsuppgifter. Kunskaperna från kursen ” Finita Elementmetoden: Flödesberäkningar” byggs efterhand på med två- och tredimensionella strukturmekaniska problem. Strukturmekaniska problem som studeras är: spänning och töjning, 2- och 3-dimensionell elasticitetsteori, balkar och plattor. I slutet av kursen introduceras isoparametriska element och numerisk integration. Konstruktionsuppgifterna belyser metodiken för formulering av vanligt förekommande konstruktionsproblem till modeller lämpliga för finita elementanalys.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänt på skriftlig tentamen samt två konstruktionsuppgifter och en muntlig presentation.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: FHL064, VSM040, FHLF20

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Professor Kent Persson, Kent.persson@construction.lth.se
Hemsida: http://www.byggmek.lth.se