Kursplan för

Riskuppfattningar, kommunikation och mänskligt beteende
Risk Perception, Communication and Human Behaviour

VRSN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment, där studenterna varvar kunskaper med tillämpning. Modeller som förklarar riskuppfattningar varvas med teorier kring riskkommunikation, och kontrasteras med olika sätt att uppskatta eller observera mänskligt beteende. Studenterna arbetar i grupp där de gemensamt väljer en risk som intresserar dem och analyserar denna utifrån hur olika grupper kan uppfatta den, samt hur den kan kommuniceras mellan olika intressenter som kan ha olika uppfattningar om samma risk och vad detta får för konsekvenser för mänskligt beteende. Ett speciellt fokus finns på genus och verktyg för att integrera genus i dessa sammanhang. Under kursen kommer studenterna att tillgodogöra sig hur olika perspektiv på hur risker formas i olika kontexter, och hur kommunikation mellan experter och lekmän kan se ut. Studenterna kommer att i grupp få identifiera hur olika risker påverkar grupper i samhället, och framför allt hur könsskillnader påverkar dessa processer. Dessa arbeten presenteras för hela gruppen, där övriga studenter får ge återkoppling och bidra med egna perspektiv och erfarenheter, med facilitering av läraren. Läraren ger feedback till studenterna både i grupp och individuellt under den teoretiska och praktiska delen.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Skriftlig reflekterande rapport samt aktivt deltagande på seminarier och interaktion med övriga studenter. Rapporten skall innehålla kritisk reflektion om hur riskuppfattningar påverkar kommunikationen av dessa i praktiken.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0119. Benämning: Uppsats.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell uppsats. Delmomentet omfattar: Individuell uppsats. Syftet med kursen är att ge studenterna en fördjupad förståelse för hur risker uppfattas och kommuniceras i samhället. Genom att själv arbeta med en egen frågeställning kring risk, presentera och argumentera för ett valt perspektiv utifrån en teoretisk modell, ökar studenterna sin kunskap om hur risker hanteras och kommuniceras i samhället.
Kod: 0219. Benämning: Aktivt deltagande.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Aktivt deltagande vid obligatoriska seminarietillfällen. Delmomentet omfattar: Seminarium. Under kursens gång förväntas studenterna ge och ta emot återkoppling på lärarens, medstudenterna och egna presentationer vilket förutsätter ett aktivt deltagande.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Antal poäng som återstår till examen. Förtur i första hand till studenter på Mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning, i andra hand till studenter på Civilingenjörsprogrammet i riskhantering, och i tredje hand till studenter på Brandingenjörsutbildningen.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Misse Wester, misse.wester@risk.lth.se
Övrig information: Kursen bygger på ett aktivt deltagande där lärande sker genom interaktion mellan studenter och lärare. Kursen kräver aktivt deltagande av samtliga studenter såväl i det egna arbete som i kamratgranskning och dialog, samt i studentledda seminarier.