Kursplan för

Samhällsplanering
Risk Based Land Use Planning

VRSN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursen ska ge studenten kunskaper för att kunna medverka på ett tidigt stadium i plansammanhang, så att riskbedömningar kan vara med och bilda underlag i ett strategiskt skede av planarbeten där målsättningen är ett resilient samhälle.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Studenten skall i en projektuppgift öva på kunskaper om planering på framför allt skalnivåerna översiktlig planering och fördjupad översiktsplan. Vissa delar kommer dessutom att behandlas i en mer detaljerad skala.
Parallellt med projektuppgiften löper en kursdel vars syfte är att ge kunskaper om hur risker av olika slag kan hanteras i samhällsplaneringen med riskanalyser som utgångspunkt. Projektuppgiften skall utformas med hänsyn till kraven på ett resilient samhälle. I kursen ingår också föreläsningar och litteratur som belyser problemen med samhällets sårbarhet.
Projektarbetet redovisas i ett offentligt seminarium. Undervisningen bedrivs i projektform med stödjande föreläsningar, konsultationer och seminarier.

 

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Examinationen sker individuellt genom inlämnande av förberedelseuppgifter och muntlig tentamen, samt gruppvis genom muntlig och skriftlig redovisning av projektuppgiften och opponering på annat arbete.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd individuell uppgift Delmomentet omfattar: Skriftliga inlämningsuppgifter.
Kod: 0218. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projektarbete Delmomentet omfattar: Skriftliga inlämningsuppgifter, muntlig redovisning samt opponering.
Kod: 0318. Benämning: Muntlig tentamen.
Antal högskolepoäng: 0. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänd muntlig examination.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: Kurs i riskanalys på minst 7,5 hp, till exempel VRSN05 Riskanalysens och riskhanteringens grunder, VBRN45 Riskanalys inom brandteknik, VRSN25 Riskanalys inom säkerhetsområdet eller VBR180 Riskanalysmetoder.
Begränsat antal platser: 30
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på Masterprogrammet i Katastrofriskhantering och Klimatanpassning.
Kursen överlappar följande kurser: VBR110, VRSN30, EXTP70

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Alexander Cedergren, alexander.cedergren@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.