Kursplan för

Klimatsmart riskreducering
Climate Smart Risk Reduction

VRSN15, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Katastrofriskreducering (DRR) ses av många som ett sätt att inte bara minska fortsatt press på humanitära utgifter utan också att skydda investeringar i utveckling som gjorts av det internationella samfundet och nationella regeringar samt de effekter som katastrofer har på familjer, samhällen och länder. Detta är en viktig faktor för att uppnå hållbar utveckling genom att hantera risk och därmed konfrontera de bakomliggande orsakerna till fattigdom och utsatthet. Klimatförändringar anses erodera försörjningsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar, tillsammans med sociala förändringar, och vara orsaken till förändringar i frekvens och intensitet av vissa risker, såsom extrema vädersystem, kraftiga regn, torka, stigande havsnivåer och översvämningar, med direkta konsekvenser för katasrofrisk. Om utvecklingsplanering misslyckas med att integrera katastrofriskreducering och klimatanpassning, misslyckas vi även med att inse att en sådan integrering är den enda försäkringen för utvecklingsinvesteringar.

Dock verkar det råda förvirring mellan vad som är klimatanpassning och vad är katastrofriskreducering; vilken av dem är en del av den andra; är de två skilda processer som behandlar olika frågor eller bör de integreras; är klimatet en multiplikator och förstärkare av katastrofer eller fungerar det på en annan skala? Detta är bara några av de frågor som dominerar debatten. Kursen är utformad med särskild fokus på kritiskt tänkande i förhållande till var klimatanpassning och katastrofriskreducering konvergerar och divergerar, samt på kopplingarna mellan de två i relation till utvecklingsplanering och tillämpning. Kursen är uppbyggd i progressiva moduler eller block med föreläsningar och seminarier, som varje syftar till att introducera centrala begrepp, frågor och utmaningar för att integrera katastrofriskreducering och klimatanpassning för hållbar utveckling. Seminarierna följer fallstudier från länder med olika förutsättningar och baseras på litteratur, filmer och specifika frågor för reflektion och debatt.

Att genomföra en analys av de konsekvenser klimatförändringar och extrema händelser har för samhällets säkerhet och motståndskraft.
Studenterna ska under kursens gång redovisa de individuella uppgifter och gruppuppgifter som utgör kursens examination.
Som förberedelse ska studenterna läsa texter inför de seminarier som äger rum varje vecka.
Målet är att studenterna ska lära sig att använda klimat- och riskinformation för kvalitativa konsekvensanalyser med avseende på det ekonomiska området och samhällets sårbarhet. Genom grupparbete ska studenterna utarbeta ett väl genomfört scenario för sårbarhet för klimatförändringar och katastrofer samt föreslå genomförbara metoder för anpassning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen består av flera inlärningsaktiviteter, inklusive föreläsningar, litteratur och fallstudier seminarier, gruppdiskussioner, övningar och en individuell uppgift. För godkänd kurs skall studenten: (a) ha ett godkänt betyg på den individuella uppgiften; (b) ha ett godkänt betyg på grupparbetet; och (c) ha deltagit i de obligatoriska aktiviteterna. Studenter som misslyckas i något av dessa har rätt till omprövning. En möjlighet för omprövning kommer att erbjudas i slutet av kursen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Individuell uppgift.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Individuell uppsats Delmomentet omfattar: En artikel på 2500–3000 ord om ett ämne/frågor som överenskommits med kursansvarig lärare och skriven i enlighet med riktlinjer för tidskrifter med peer-review-förfarande.
Kod: 0218. Benämning: Gruppuppgift.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Gruppuppgift Delmomentet omfattar: I grupper om fyra ska studenterna framställa en poster av hög kvalitet som beskriver de komplexa processerna för att integrera minimering av katastrofrisker och klimatanpassning i utvecklingsplanering, d v s klimatsmart riskminimering och klimatsmart utveckling.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på MSc. i Katastrofriskhantering och Klimatanpassning. Urvalsregler för de återstående platserna: Första prioritet till studenter Civilingenjörsprogrammet i riskhantering.
Kursen kan ställas in: Om färre än 16 anmälda.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Mo Hamza, mo.hamza@risk.lth.se
Övrig information: Aktivt deltagande i grupparbeten är obligatoriskt. Varje gruppmedlem måste kunna presentera och svara för innehållet i den gemensamma rapporten. Medlemmar som inte uppfyller kraven på ett aktivt deltagande av de andra, eller åsidosätter sina skyldigheter, kan bytas ut eller bli bedömd som Icke godkänd av examinator.