Kursplan för

Inriktning och samordning i samband med katastrofhantering
Direction and Coordination in Disaster Management

VRSN10, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Katastrofriskhantering och klimatanpassning.
Obligatorisk för: MKAT1
Valfri för: RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Ämnesbeskrivning

Akut katastrofhangering är ett brett och tvärvetenskapligt område. En viktig del, och också en utmaning, i akut katastrofhanteringsarbete är att åstadkomma inriktning och samordning av många olika aktörer. Inriktning handlar om exempelvis mål med insats, eller prioritering av aktiviteter. Samordning handlar om att saker sker i rätt ordning, att undvika dubbelarbete, och att skapa synergieffekter. Inriktning och samordning utgår alltid från olika sorters behov, exempelvis behov av livräddning, behov av evakuering, eller behov av hantering av fenomenet som orsakar/orsakat katastrofen. För att åstadkomma inriktning och samordning i samband med akut katastrofhantering måste man förstå de speciella villkor som präglar sammanhanget. Det är också viktigt att ha förståelse för hur människor fattar beslut, olika aspekter av ledarskap, och hur arbetet kan organiseras.

Kursens olika delar

De övergripande delarna i kursen utgörs av:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Godkänd gruppuppgift, samt godkänd individuell tentamen och inlämningsuppgift.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0116. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 5. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Godkänd bedömning genom individuell tentamen Delmomentet omfattar: Tentamina
Kod: 0216. Benämning: Skriftlig inlämningsuppgift.
Antal högskolepoäng: 2,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt grupparbete med inlämningsuppgift, godkänd individuell uppgift. Delmomentet omfattar: Grupparbete med skriftlig inlämningsuppgift, individuell skriftlig inlämningsuppgift.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: 40
Urvalskriterier: Platsgaranti för studenter på mastersprogrammet i katastrofriskhantering och klimatanpassning. För övriga platser ges förtur i första hand för studenter på civilingenjörsprogrammet i riskhantering och i andra hand på brandingenjörsprogrammet. För att skilja studenter från samma program används antal poäng på programmet och betyg.

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Christian Uhr, christian.uhr@risk.lth.se
Övrig information: I grupparbeten och seminarier krävs aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet. Uppfyller inte en medlem övrigas krav på aktiv medverkan, eller åsidosätter sina åtaganden, kan beslut av examinator om omplacering till annan grupp eller underkänt betyg erhållas.