Kursplan för

Geodetisk mätningsteknik
Geodetic Surveying

VGMF15, 5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: V3
Undervisningsspråk: Kursen ges på engelska

Syfte

Kursensyftar till att ge introduktion och baskunskaper om begrepp och metoder inom geodetisk mätningsteknik. Vidare är syftet att förmedla förståelse både för de ämnesspecifika områdena och för de gemensamma beröringspunkterna i ett exempel på anläggningsprojekt, benämnt Vägen Vägen i samverkan med kurserna i Vägbyggnad och Geoteknik.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Beräkningar avseende referens- och koordinatsystem, punktbestämningar i plan och höjd. Utjämningsberäkningar med hjälp av minstakvadratmetoden. Koordinattransformationsmetoder. Grundläggande begrepp inom satellitpositionering (GPS) och fotogrammetri. Tillämpningar av GPS inom bygg- och anläggningsprojekt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig examination, obligatoriskt projektarbete Vägen Vägen samt deltagande i fältövning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förutsatta förkunskaper: FMAB20 Linjär algebra ELLER FMA420 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGM630, VVBF05, VGMA05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sadegh Jamali, sadegh.jamali@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se