Kursplan för

Geodesi
Geodesy

VGMF10, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Alternativobligatorisk för: L3
Valfri för: L4-gi, V4-at, V4-tv
Undervisningsspråk: Kursen ges på begäran på engelska

Syfte

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper om begrepp och metoder inom satellitgeodesi (GPS) och geodetisk mätningsteknik med tillämpningar på verklighetsnära problem. Vidare är syftet att ge grundläggande kunskaper om metoder som används för geodatainsamling och kartläggning med UAV (drönare) och laserskanning (Lidar).

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Geodesins grundbegrepp och definitioner, referenssystem och kartprojektioner, transformationer, plan- och höjdmätning, felteori. Satellitpositionering, datainsamling och kartläggning med terrester mätning, drönare och Lidar. Stor vikt läggs till sambandet mellan lägesbestämningar baserade på flygburna metoder (t.ex. Lidar, drönare), satellitteknik GPS och terrestert utförda lägesbestämningar.

Undervisningen omfattar föreläsningar, övningar och fältövning.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen, godkänt på inlämningsuppgift samt deltagande i fältövning. För betyg tre behövs det att bli godkänd på all uppgifter samt fältövningen. Den skriftliga tentamen i slutet av kursen är inte obligatorisk för betyg tre. För extra betyg (fyra och fem) krävs dock den skriftliga tentamen i slutet av kursen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FMA420 Linjär algebra ELLER FMAB20 Linjär algebra.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VGM021

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Sadegh Jamali, sadegh.jamali@tft.lth.se
Hemsida: http://www.tft.lth.se