Kursplan för

Borätt
Residential Tenancy

VFTN55, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen förmedlar centrala kunskaper och färdigheter gällande olika nyttjanderättsupplåtelser för bostäder. Den vänder sig särskilt till dem som vill arbeta med fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling, men den är också värdefull för dem som siktar mot mer traditionella lantmäteriuppgifter.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

behärska kunskaper kring:

...vid bostadshyra, bostadsrätt och bostadsarrende.

Studenten skall kunna beskriva de grundläggande mekanismerna för kooperativ hyresrätt samt andra upplåtelseformer för bostäder.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen behandlar framför allt bostadshyra, bostadsrätt och bostadsarrende

Kursen kommer också att behandla andra bostadsformer så som kooperativ hyresrätt, tomträtt och äganderätt, främst ur jämförelseperpektiv.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Kursen innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter. Betyget bestäms av en avslutande skriftlig tentamen.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFR035

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Examinator: Malin Sjöstrand, malin.sjostrand@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se