Kursplan för

Evolutionära urbana processer
Evolutionäry Urban Processes

VFTN35, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr, L4-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att studenterna ska tillägna sig kunskap om och förståelse för hur urbana processer påverkar villkoren för hushåll och företag att verka i urbana miljöer. Syftet inbegriper att studenterna ska tillägna sig kunskap om och förståelse för hur dessa urbana processer uppstår som ett resultat av hur hushåll och företag väljer att använda sina resurser inom de ramar som ges av fysiska, juridiska, byråkratiska och ekonomiska förutsättningarna.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

I kursen analyserar studenterna ekonomiska och sociala processer i urbana miljöer. Undervisningen byggs upp runt olika processer och integrerar kunskaper från juridik, planering och ekonomi samt geografisk informationsteknik. Metoden är att studera hur aktörerna (individer, hushåll, företag, byråkrater, politiker) väljer att agera under olika förutsättningar avseende ekonomiska och juridiska förhållanden som påverkar valet av lokalisering (av boende, verksamhet eller annan aktivitet). Vi kan med den metoden exempelvis analysera hur beslutet att bosätta sig i ett visst läge beror på ekonomiska och juridiska förutsättningar, men också omvänt hur valet av bostad påverkar andra val, t.ex. rörande sysselsättning, konsumtion och fritidssysselsättning.

Ett genomgående tema för kursen är att studera hur och varför staden används som den gör. En genomgående metod som används i kursen för att förstå urbana processer är att tolka makromönster som resultatet av mikromotiv. I undervisningen integreras aktuell forskning som bedrivs på avdelningen.

Exempel på urbana processer och företeelser som studeras är: gentrifiering, displacement, degentrifiering, segregering, flyttkedjor, fysisk planering, stadsomvandling, fastighetsutveckling, urbanisering, migration, kreativ förstörelse, agglomeration, path dependence, utanförskapsområden, boendelagstiftning, planlagstiftning, den kreativa klassen, theory of the broken window.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, gästföreläsningar, studiebesök och projektarbete.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen samt obligatoriska moment avgör slutbetyget. Närvaro och prestation i obligatoriska moment vägs in i slutbetyget.Obligatoriska inlämningsuppgifter att utföras i grupp. Obligatoriskt aktivt deltagande i seminarier. Obligatorisk närvaro på gästföreläsningar.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFTA01 Fastighetsteknik och fysisk planering OCH VFR140 Grundläggande juridik med fastighetsrätt ELLER VFTA05 Grundläggande juridik med fastighetsrätt OCH VFRN10 Detaljplan och bygglov
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Ingemar Bengtsson, ingemar.bengtsson@lantm.lth.se
Kursansvarig: Fredrik Kopsch, fredrik.kopsch@lantm.lth.se