Kursplan för

Fastighetsrättsliga ersättningsprinciper
Principles of Compensation in Real Estate

VFTN20, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L5-fr, L5-fe
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa och generalisera kunskaper från tidigare kurser inom bl.a. fastighetsvärdering och markåtkomst samt ge studenterna ökad förmåga at använda dessa kunskaper vid värdering av intrång och restriktioner i fast egendom.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen innehåller bla:

  1. Förrättningsvärdering i FBL, AL och LL
  2. Intrång i jordbruk (vägar, ledningar mm)
  3. Intrång i skogsbruk (vägar, ledningar mm)
  4. Företagsskada/företagsnytta och miljöskada
  5. Rådighetsinskränkningar enligt PBL, miljöbalken mfl

Den schemalagda undervisningen sker som en blandning av föreläsning och övningar. Övningarna på föreläsningarna är utan inlämning, de gås igenom gemensamt på föreläsningen. I kursen finns dessutom några större övningar med inlämningar. Dessa övningar genomförs individuellt eller i grupper om två studenter. Redovisningen sker i form av en skriftlig inlämning av PM samt bildspel. Bildspelen redovisas muntligt och diskuteras gemensamt.

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Betyget i kursen bestäms genom en individuell skriftlig tentamen vid kursen slut. För slutbetyg på kursen krävs godkända övningsuppgifter.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Användning av fastighetsregistret kan förekomma.