Kursplan för

Fastighetsbildningsprocessen
Cadastral Procedure

VFTN05, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Valfri för: L4-fr
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet med kursen är att fördjupa och generalisera kunskaper från tidigare kurser inom bl.a. fastighetsrätt, fastighetsteknik, fysik planering och geomatik samt ge studenterna ökad förmåga at använda dessa kunskaper vid förändring av fastighetsindelningen, dvs vid lantmäteriförrättning.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom projekt, dels individuellt genom en skriftlig tentamen. Slutbetyget är en sammanvägning av projektet och tentamen. För slutbetyg på kursen krävs godkända seminarier och övningsuppgifter. Obligatorisk studieresa med övernattning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VFTF05 Fastighetsvärdering ELLER (VFTF15 Värdering och ersättning vid markåtkomst OCH VFTF20 Fastighetsvärdering).
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT011

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Användning av fastighetsregistret kan förekomma.