Kursplan för

Fastighetsbildning
Real Property Formation

VFTF10, 15 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning L
Beslutsdatum: 2018-03-23

Allmänna uppgifter

Huvudområde: Teknik.
Obligatorisk för: L3
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen ger grundläggande kunskaper om fastighetsbildning (i vid bemärkelse) i Sverige.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursen omfattar fem huvudområden:

Kursen behandlar fastighetsbildning som juridisk och teknisk åtgärd utifrån fastighetsägares, plan- och lantmäterimyndigheters olika roller, samt Mark- och miljödomstolarnas funktion.

Kursen tar upp nybildning av fastigheter både när parterna är överens, avstyckning och sammanläggning, och när parterna inte behöver vara överens, klyvning. Lämplighetsvillkoren i fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen andra lagars betydelse vid fastighetsbildning, samt kommunernas roll vid fastighetsbildningen behandlas.

Fastighetsreglering med regler om marköverföring, samfälligheter och servitut behandlas. Ett centralt ämne är i vilken utsträckning dessa åtgärder kan genomföras mot fastighetsägares vilja och vilken ersättning som skall betalas. I detta avsnitt behandlas också ledningsrätt.

Fastighetssamverkan i form av gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar, liksom de särskilda former som används för jakt och fiske tas upp.

Kursen tar upp övrig markåtkomst så som exempelsvis minerallagstifning och expropriation.

Kursen tar också upp andra fastighetsrättsliga ämnen, främst äganderättsutredning och fastighetsbestämning, avtalsservitut, tomträtter och arrenden, väg- och järnvägslagstiftning, kommunalt VA samt förvärvslagarna.

Äldre fastighetsbildning och lagar av betydelse för dagens fastighetsindelning behandlas.

Kursen innehåller två projekt gällande lantmäteriförrättningar. Projekten genomförs i grupper om normalt tre studenter per grupp. Det första projektet är inom detaljplan och det andra projektet är utanför detaljplan. Projektuppgifterna omfattar utredning, prövning och beslut samt framtagande av beslutshandlingar (karta, beskrivning och protokoll). Komplexiteten ökar i det andra projektet. Förutom den skriftliga inlämningen av beslutshandlingarna sker redovisning av det andra projektet även muntligt där gruppernas olika lösningar diskuteras. Båda projekteten rättas och poängsätts och efterföljds sedan av gruppvisa genomgångar.

Vid upprättandet av förrättningskartor används system för bearbetning och presentation av geografisk information tillsammans med annan fastighetsrelaterad information.

Kursen innehåller en studieresa som avser fastighetsbildning rörande skog.

Inlärningsformer:

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker dels i grupp genom projekt, dels individuellt genom en skriftlig tentamen. Slutbetyget är en sammanvägning av projektet och tentamen. För slutbetyg på kursen krävs godkända seminarier och övningsuppgifter. Obligatorisk studieresa med övernattning.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0113. Benämning: Obligatoriskt projektarbete.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt projekt. Delmomentet omfattar: Fastighetsbildning.
Kod: 0213. Benämning: Tentamen Fastighetsbildning.
Antal högskolepoäng: 11. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. Delmomentet omfattar: Fastighetsbildning.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VTVA01 Infrastrukturteknik, EXTF80 Geografisk informationsteknik, VFTF01 National- och företagsekonomi, VFTF05 Fastighetsvärdering.
Begränsat antal platser: Nej
Kursen överlappar följande kurser: VFT085

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Universitetsadjunkt Fredrik Warnquist, fredrik.warnquist@lantm.lth.se
Hemsida: http://www.lantm.lth.se/utbildning/
Övrig information: Användning av fastighetsregistret kan förekomma.