Kursplan för

Kvalificerad brandutredningsmetodik
Advanced Fire Investigation

VBRN80, 7,5 högskolepoäng, A (Avancerad nivå)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning BI/RH
Beslutsdatum: 2018-03-20

Allmänna uppgifter

Valfri för: BI4, RH4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Syftet är att studenterna självständigt ska kunna utföra en brandutredning av god kvalitet baserat på kunskaper erhållna under utbildningen. Studenterna ska kunna fastställa orsakerna till branden - både direkta och indirekta, såväl tekniska som mänskliga. De ska även kunna förklara spridningen av brand och brandgaser utifrån kunskaper från utbildningen och i förekommande fall belägga detta genom beräkningar och simuleringar. Studenterna ska även kunna identifiera lärdomar från branden och ge förslag på hur dessa kan leda till faktiska åtgärder på olika nivåer i samhället. Studenterna ska även kunna utföra en insatsutvärdering med fokus på teknik och metod.

Kunskaperna om verkliga tändkällor och material syftar även till att öka studentens möjligheter till att identifiera risker vill tillsyner och riskanalyser.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

Kursinnehåll

Kursens examination

Betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem)
Prestationsbedömning: Examination sker med (1) tentamen, (2) projektarbete/hemuppgift. Samtliga examinerande moment måste vara godkända för att studenten skall få godkänt på kursen. Dessutom krävs obligatorisk närvaro på samtliga seminarier/redovisningar och laborationer/praktikdagar. Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Delmoment
Kod: 0118. Benämning: Projekt/hemuppgift.
Antal högskolepoäng: 3,5. Betygsskala: UG. Prestationsbedömning: Godkänt betyg på hemuppgift/projekt
Kod: 0218. Benämning: Tentamen.
Antal högskolepoäng: 4. Betygsskala: TH. Prestationsbedömning: Betyg på tentamen

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: FAFA30 Fysik- elektricitetslära, gaser och vätskor, VBRF20 Brandkemi och värmetransport, MMVA01 Termodynamik med strömningslära, VBRN60 Brandskyddssystem, VBRN75 Människors beteende vid brand
Begränsat antal platser: Nej

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Kursansvarig: Marcus Runefors, marcus.runefors@brand.lth.se
Övrig information: I grupparbeten och seminarier förutsätts aktivt deltagande. Varje gruppmedlem skall enskilt kunna redovisa och svara för innehållet.