Kursplan för

CAD- och BIM-baserad byggprojektering
CAD and BIM Applications in Construction

VBKF20, 7,5 högskolepoäng, G2 (Grundnivå, fördjupad)

Gäller för: Läsåret 2018/19
Beslutad av: Programledning V
Beslutsdatum: 2018-03-27

Allmänna uppgifter

Valfri för: V4
Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska

Syfte

Kursen avser att ge kursdeltagaren en grundläggande förståelse av CAD- och BIM-baserad projektering med särskilt fokus på att praktiskt kunna simulera, integrera visualisera olika designlösningar samt att producera ritningar i 2D och 3D. Kursen ger utrymme för en explorativ lärprocess och är främst tillämpningsorienterad i avsikt att ge kursdeltagaren en bra grund för att kunna arbeta vidare med CAD- och BIM-baserad projektering i verkliga projekt. Kursen använder olika programvaror vilka är vanligen förekommande i svensk byggindustri.

Mål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten

 

Kursinnehåll

Kursen tar utgångspunkt i inlämningsuppgifter där kursdeltagarna, i grupper om två personer, agerar i rollen som projektörer och konstruktörer.
Kursen är praktiskt orienterad på så sätt att kursdeltagarna själva använder och utforskar de IT-verktyg som introduceras och används i kursen för analyser och simuleringar utifrån de moment som kursen är uppbyggd omkring.
Arbetsmomenten i kursen innehåller inlämningsuppgifter som omfattar 2D- ritning, 3D-modelluppbyggnad och verifiering, visualisering och ritningsframställning. Inlämningsuppgifterna redovisas skriftligt. Dessutom finns undervisningstillfällen som behandlar olika tillämpningar inom konstruktion, byggproduktion och husbyggnadsteknik. Kursen avslutas med en större sammanfattande projektuppgift som, i likhet med övningsuppgifterna, utförs i grupper om två kursdeltagare. Projektuppgiften behandlar ett område inom CAD- och BIM-baserad projektering som är kopplat till kursdeltagarnas intresseområden, konstruktionsteknik, byggproduktion eller husbyggnadsteknik. Projektuppgiften sammanställs och redovisas i en slutrapport som lämnas in vid kursens avslutande seminarium. Vid detta obligatoriska seminarium presenterar även respektive grupp muntligen sina resultat inför de övriga kursdeltagarna. Skriftlig feedback ges också på projektuppgiften.

Kursens examination

Betygsskala: UG - (U,G) - (Underkänd, Godkänd)
Prestationsbedömning: Betyg i kursen ges enligt skalan underkänt (U) eller godkänt (G). Prestationsbedömningen baseras på inlämningsuppgifterna, den skriftliga rapporten (projektuppgiften) och den muntliga presentationen som respektive grupp levererar i slutet av kursen. Deltagandet i presentationsseminariet är obligatoriskt. För godkänt betyg i kursen krävs godkända inlämningsuppgifter, slutrapport (skriftlig såväl som muntlig framställning) samt deltagande i presentationsseminariet.

Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning, så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.

Antagningsuppgifter

Förkunskapskrav:

Förutsatta förkunskaper: VBKF01 Konstruktionsteknik - byggsystem eller VBFN05 Energi, luft och fukt vid ombyggnad och förvaltning
Begränsat antal platser: 60
Urvalskriterier: Antal högskolepoäng på avancerad nivå inom programmet.
Kursen överlappar följande kurser: TFRG25, VBKN20, VBKF05

Kurslitteratur

Kontaktinfo och övrigt

Studierektor: Oskar Larsson Ivanov, oskar.larsson_ivanov@kstr.lth.se
Kursansvarig: Miklos Molnar, miklos.molnar@kstr.lth.se
Hemsida: http://www.kstr.lth.se
Övrig information: Kurshemsidan finns på Live@Lund.se. Kursregistrerade studenter får inloggning till kurshemsidan. Kort info finns på www.kstr.lth.se/utbildning.